Център по медиация

Център за медиация към "ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ - ИНТЕРА" ООД

      предоставя професионално услугата медиация и ще можем да Ви помогнем в няколко насоки:

  • Да прецените дали медиацията би била подходяща за Вашия конкретен случай, като Ви изслушаме и обсъдим заедно с Вас плюсовете и минусите на процедурата,
  • Да организираме среща за медиация – като потърсим съгласието на другата страна за провеждане на медиация, предоставим Ви избор от проверени и опитни специалисти в областта на Вашия спор и координираме удобно време за провеждане на медиация,
  • Да осигурим провеждането на една или няколко срещи по медиация – в тях независим специалист по разрешаване на спорове - медиатор, ще Ви помогне за намирането на оптимални решения за Вашия случай – в среща заедно с вас и другата страна в спора, или поотделно с всеки 

СПИСЪК на медиаторите към Център по медиация към  ЦПО „Интера“ ООД ПЛОВДИВ

  1. Димитър Андреев Димитров Вписан в единния регистър на медиаторите към министерството на правосъдието на Република България под номер 20140523006 от 2014 година; Професия - юрисконсулт, икономист; Образование – магистър по право и Международни икономически отношения, както и бакалавър по Макроикономика в Пловдивски университет. Основен обучител по всички видове медиация към ЦПО „Интера“ ООД ПЛОВДИВ от 2015 година. Видове медиация,  по които работи от 4 години са семейни, търговски, граждански, трудови, спорове свързани с права на потребители, административни. Работни езици български и английски.
  2. Гергана Боянова Узунова Вписана в единния регистър на медиаторите към министерството на правосъдието на Република България под номер 2021007007 от 2022 година; Професия преподавател по икономически дисциплини; Организира и ръководи обучения свързани с ключови компетентности. Участва в разработването и реализирането на семинари, тренинги, обучения. Водещ на обучения: „Сензитивен тренинг”, „Лидерство”, „Работа в екип” в ЦПО „Интера“ ООД ПЛОВДИВ; Образование – магистър по „Макроикономика” във Пловдивски университет. Обучител по медиация към ЦПО „Интера“ ООД ПЛОВДИВ от лятото на 2022 г. Видове медиация, по които работи са семейни, търговски, граждански, трудови, спорове свързани с права на потребители, административни. Работни езици български и английски.
  3. Николай Стефанов Шенков Вписан в единния регистър на медиаторите към министерството на правосъдието на Република България под номер 20160414004 от 2016 година; Професия социолог, преподавател по обществени науки, експерт по културен туризъм и културно проектиране; Образование – социология; културен туризъм и културно проектиране. Видове медиация по които работи от 2 години са семейни, търговски, граждански, трудови, спорове свързани с права на потребители, административни. Работни езици български и английски.
  4. Радо Йорданов Трандафилов Вписан в единния регистър на медиаторите към министерството на правосъдието на Република България под номер 20170706008 от 2017 година; Професия икономист информатик; Образование – Икономическа информатика. Видове медиация по които работи семейни, търговски, граждански, спорове свързани с права на потребители. Работни езици български и английски.

ТАРИФА И УКАЗАНИЯ ЗА ПРОЦЕДУРАТА ПО МЕДИАЦИЯ

1.   Започване

За да започнете медиация, Вие самостоятелно или заедно с другата страна подавате заявление за медиация до "Център за професионално обучение ИНТЕРА" ООД за Разрешаване на Извънсъдебни Спорове  заедно с платена регистрационна такса за медиация в размер на 70 лв., IBAN: BG92FINV91501016403076 Първа инвестиционна банка АД; банков код: FINVBGSF. Моля посочете основание за плащане: „регистрационна такса“. Таксата се дължи от двете страни и е общо 70 лева на среща или процедура по медиация. 

2.   Свързване с другата страна

След получаването на заявлението Ви за медиация, Центърът за медиация го изпраща на другата страна по спора, заедно с придружително писмо и информация за удобствата на медиацията, като дава срок за отговор.

3.   Съгласие на другата страна

Другата страна по спора също дава съгласието си да участва в медиация. Ако не се съгласи, процедурата спира дотук.

4.   Представяне на становище

·         Представете становище по спора в размер до 20 машинописни страници най-малко 5 работни дни преди срещата по медиация.

·         По ваша преценка представете на медиатора документи, свързани със случая.

·         Вашето становище ще бъде предоставено на другата страна до 3 дни преди медиацията.

    5.   Насрочване на среща по медиация

"Център за професионално обучение ИНТЕРА" ООД определя дата, час и място за провеждане на медиацията.

6.   Подписване на споразумението за медиация

Това можете да направите пред представител на Центъра за Медиация преди първата среща по медиация или в началото на първата среща по медиация.

7.   Провеждане на първа среща

В началото на първата среща медиаторът ви дава кратка информация за процедурата и подписвате споразумение за медиация, с което се съгласявате да участвате в нея. Можете да я прекратите по ваше желание във всеки момент, без да е необходимо нечие съгласие.

8.   Последващи срещи

·         Ако е необходимо, провеждате една или няколко последващи срещи  по медиация.

·         Те могат да бъдат общи – заедно с другата страна, и отделни срещи на медиатора с всяка от страните.

·         Медиаторът ви информира за срещите с другата страна, като ви предоставя тази информация от тях, за която другата страна изрично се е съгласила да бъде разкрита.

·         Срещите са изцяло поверителни.

·         Продължителността на срещите зависи от времето, което Вие можете да отделите, обичайно от 1 до 4 часа, с паузи, ако е необходимо.

9.   Приключване на процедурата по медиация

·         Ако бъде постигната договореност, подписвате спогодба с другата страна, с което процедурата по медиация се прекратява.

·         Процедурата може да завърши и с частична спогодба или без спогодба.  За всички въпроси, неуредени от договори, спогодби, споразумения и общите условия към тях, включително спорове, породени или отнасящи се до тяхното изпълнение, тълкуване, недействителност или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства се решават по  споразумение между страните, а когато такова не се постигне страните могат да отведат спора до съдебните органи на Република България.

 

Одобрен доставчик на обучение, предоставящ обучение по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014-2020".

Център за професионално обучение "ИНТЕРА" е включен в списъка с доставчици на обучение,

утвърден от изпълнотелния директор на АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА, съгласно чл.7, ал.2, от ПМС 280/2015 г.

с подписано споразумение на 07.02.2017 година