Център за професионално обучение ИНТЕРА ООД

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ “ИНТЕРА“ ООД е лицензиран център за професионално обучение от НАЦИОНАЛТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ към МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ с лицензия номер 2015121228  издадена със Заповед номер 549 от 28.07.2015 година.

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ “ИНТЕРА“ ООД е един нов и амбициозен продукт, създаден, за да отговори на всички изисквания за качествено и съвременно обучение, съобразено с новите европейски изисквания в образованието. На базата на горепосочения лиценз ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ “ИНТЕРА“ ООД  провежда пълни и частични обучения, съгласно посочените професии/специалности и/или ключови компетентности:

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ “ИНТЕРА“ ООД разполага с експертен екип от преподаватели с опит в разработването на различни обучителни програми и използването на иновативни и интерактивни методи на преподаване благодарение на който осъществява квалификация и преквалификация на човешки ресурси и професионална подготовка за работа по едни от най – актуалните за момента професии в страната и в чужбина. За нуждите на своите цели ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ “ИНТЕРА“ ООД разполага с нови изключително модерно оборудвани учебни зали и учебни работилници, съобразно най – високите изисквания и стандарти за качествено провеждане на учебните занятия.

Освен опит в осъществяването на обучения за професионална квалификация и обучения по ключови компетенции, ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ “ИНТЕРА“ ООД оказва и обучения за предоставяне на различни социални услуги за деца и възрастни. В учебните програми на курсовете за професионална квалификация са включени и различен хорариум часове, попадащи в обхвата на мотивационното обучение:  ефективна комуникация, как да подготвим документи при кандидатстване за работа, как да се подготвим за интервю, самооценка на личностните качества и умения и др.

Одобрен доставчик на обучение, предоставящ обучение по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014-2020".

Център за професионално обучение "ИНТЕРА" е включен в списъка с доставчици на обучение,

утвърден от изпълнотелния директор на АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА, съгласно чл.7, ал.2, от ПМС 280/2015 г.

с подписано споразумение на 07.02.2017 година