Медиация

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ “ИНТЕРА“ ООД е един от малкото центрове в страната за обучение на медиатори, одобрен като организация, обучаваща медиатори със заповед № ЛС - 04 - 1311 от 24.09.2015г. на Министерството на Правосъдието. Контакти за Отдел "Медиация" (+359 878 623 897)

Център за професионално обучение „ИНТЕРА“ кани всички, които проявяват интерес, да вземат участие в обучение за медиатори за получаване на удостоверение за правоспособност и вписване в Единния регистър на медиаторите. Обучението по медиация се осъществява на адрес:               

Хотел "Интелкооп" - гр.Пловдив, адрес ул."Константин Нунков" 13 а

 

Какво е медиация

 • Медиацията е извънсъдебен способ за доброволно разрешаване на спорове, чрез участието на трето неутрално лице- медиатор. С негова помощ спорещите ,чрез взаимни преговори и сътрудничество постигат споразумение, което е изгодно и за двете страни. . Процедурата е конфиденциална, спестява време и пари, като запазва  добрите отношения между страните
 • Българският Граждански процесуален кодекс отдавна предвижда възможността за доброволно разрешаване на спора, поставен пред съда. През декември 2004 г. е приет Закон за медиацията. Според закона предмет на медиацията могат да бъдат граждански, търговски, трудови, семейни и административни спорове, свързани с права на потребители, и други спорове между физически и/или юридически лица. Медиация може да се използва и по наказателни дела в случаите, когато Наказателно-процесуалният кодекс го допуска.
 • За разлика от съдебното производство в процедурата по медиация наистина ще бъдете чути и изходът от спора е единствено във вашите ръце, защото самите Вие решавате какъв да бъде той. Важи максимата "ПЕЧЕЛЯ- ПЕЧЕЛИШ", докато при съдебното производство винаги едната страна губи, а понякога и двете.

Защо медиация

 • Решаването на спорове чрез медиация спестява време.
 • Медиацията е по-евтина в сравнение със съдебната процедура.
 • Медиацията се провежда в приятна и добронамерена среда и в удобно за страните време.
 • Страните сами определят интересите и приоритетите си.
 • Страните сами контролират резултата от процедурата.
 • Медиацията запазва и възстановява взаимоотношенията между страните.
 • Разговорите и споразуменията между страните се запазват поверителни.
 • Регистриран е висок процент на постигане на споразумение чрез медиация.
 • Медиацията е процедурата, при която няма налагане на чужда воля върху спорещите и няма губеща страна.

 

Какво представлява обучението?

Този курс представлява тристепенно практическо обучение за медиатори с обща продължителност 3 уикенда /6 дни/. Таксата за един курсист е 590 /петстотин и деветдесет/ лева. Съдържанието и методологията на курса са изготвени в съответствие с изискванията за обучението на медиатори, предвидени в Наредба № 2/15.03.2007г.

Какви знания и умения получавате?

 • Знания и практически умения да разрешавате конфликтни ситуации, да управлявате и довеждате до успешен завършек процедура по медиация.
 • По-специално в курса ще научите повече за:
 • Конфликт и способи за разрешаване на спорове;
 • Процедура по медиация - предимства, етапи, участници, видове;
 • Правна рамка на медиацията в България и в Европа;
 • Центрове за медиация;
 • Процедура по препращане към медиация от съда.

Ще овладеете:

 • основните комуникативни умения и медиаторски техники;
 • водене на преговори, основани на интереси;
 • своето поведение като медиатор;
 • справяне с проблемните поведения на участниците в конфликта и медиацията;

изготвянето на спогодба.

За кого е подходящ този курс?

Широк кръг от специалисти, които желаят да придобият или да подобрят професионалните си умения в сферата на разрешаването на спорове: правни съветници, адвокати, психолози, ръководители на екипи и дружества, експерти по управление на човешки ресурси, връзки с обществеността, маркетинг, банков и застрахователен сектор, обучители, журналисти, консултанти, икономисти, офис-мениджъри, предприемачи и други.

 

 

За да стана медиатор, трябва да отговарям на определени изисквания:

 • да  съм дееспособно лице, т.е. да съм пълнолетен и да не съм поставен под запрещение;
 • да съм завършил курс за медиатори;
 • да съм вписан в Единния регистър на медиаторите;
 • да не съм лишаван от правото да упражнявам професия или дейност;
 • да не съм осъждан за престъпление от общ характер;
 • ако съм чужд гражданин да имам разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България.
 • Обучението за медиатор се състои в две части – теоретична и практическа.

Приложно поле:

Медиацията е приложима, както в областта на семейните и търговските отношения, така и при всякакви други имуществени и неимуществени спорове.

Основни принципи

Доброволност – страните участват в процедурата по своя воля и могат по всяко време да се оттеглят.

Равнопоставеност – всяка от страните има равни възможности за участие в процедурата по Медиация.

Неутралност – Медиаторът не налага решение по спора, всички въпроси в процедурата по медиация се уреждат по взаимно съгласие на страните.

Безпристрастност – Медиаторът не проявява пристрастност. За всяка процедура Медиаторът подписва и представя на страните декларация за безпристрастност, в която се посочват всички обстоятелства, които могат да породят в страните основателни съмнения относно неговата безпристрастност и неутралност, вкл. когато Медиаторът е лице, което: е съпруг или роднина по права линия без ограничение, по съребрена линия до четвърта степен или по сватовство до трета степен на някоя от страните или на неин представител; живее във фактическо съпружеско съжителство със страна по спора; е бил представител или пълномощник на страна по спора; съществуват други обстоятелства, които пораждат основателно съмнение в безпристрастността на Медиатора.

Поверителност

 • Вътрешна поверителност: Медиаторът не може да съобщава на другите участници в процедурата обстоятелства, които се отнасят само до една от страните по спора, без нейното съгласие. Външна поверителност: Участниците в процедурата са длъжни да пазят в тайна всички обстоятелства, факти и документи, които са им станали известни в хода на процедурата.
 • Медиаторът не може да бъде разпитван като свидетел за обстоятелства, които са му доверени от участниците и имат значение за решаване на спора-предмет на Медиацията, освен с изричното съгласие на участника, който му ги е доверил. Изключение от поверителния характер на Медиацията се допуска, когато: Това е необходимо по съображения за нуждите на наказателния процес или свързани със защита на обществения ред; Трябва да се осигури закрила на интересите на деца или да се предотврати физическо или психическо насилие или
 • Разкриването на съдържанието на спогодбата, постигната в медиацията, е необходимо за прилагането и изпълнението й.
 • Признаване на европейско равнище на ефективността на медиацията, което допринася за популяризирането и легитимирането й. Това на свой ред може да увеличи броя на медиациите и на финансовите спестявания за гражданите и бизнеса и да намали натоварването на съдилищата.
 • Отговор на правната несигурност, свързана с изпълнението на споразумението, поверителността и погасителната давност.
 • Подобрена връзка между процедурите за алтернативно разрешаване на спорове и съдебния процес.

Одобрен доставчик на обучение, предоставящ обучение по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014-2020".

Център за професионално обучение "ИНТЕРА" е включен в списъка с доставчици на обучение,

утвърден от изпълнотелния директор на АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА, съгласно чл.7, ал.2, от ПМС 280/2015 г.

с подписано споразумение на 07.02.2017 година